فایل های دسته بندی برنامه ریزی شهری - صفحه 1

پاورپوینت ارزشگذاری خدمات و کارکردهای بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر

پاورپوینت درمورد ارزشگذاری خدمات و کارکردهای بوم نظام جنگلی پارک ملی کیاسر بوده

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات کوین لینچ Kevin A. Lynch

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات کلارنس آرتور پری

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت منابع آب و روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری

مدیریت منابع آب و روش های ساده تامین آب در شرایط اضطراری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات اندیشه های کارل مارکس Karl Marx

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اندیشه های شارل فوریه Charles Fourier

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات فردریش انگلس Friedrich Engels (1820-1895)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریات Christian Norberg-Schulz (کریستین نوربرگ-شولز)

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریاتکلود هانری سن سیمون claude henry de saint simon

این پژوهش جهت ارائه در واحد درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی آماده شده است، که شامل بیوگرافی و نظریات این اندیشمند می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی